Административные процедуры

ПЕРАЛІК  

адміністрацыйных працэдур, якія ажыццяўляюцца ў ДУА "Яглевіцкая сярэдняя школа" па заявах грамадзян, якія знаходзяцца ў працоўных зносінах з установай

Найменне адміністрацыйнай працэдуры

Дзяржаўны орган (другая арганізацыя), у якую грамадзянін павінен звярнуцца

Дзяржаўны орган (іншая арганізацыя), у які грамадзянін павінен звярнуцца

 

 

Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры*

Памер платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні адміністрацый-най працэдуры**

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэння), якія выдаюцца (прымаецца) пры ажыццяўленні адміністра-цыйнай працэдуры

1

 

2

3

4

5

6

ГЛАВА 2 ПРАЦА І САЦЫЯЛЬНАЯ АБАРОНА

2.1. Выдача выпіскі (копіі) з працоўнай кніжкі

ДУА “Яглевіцкая СШ”, сакратар Вайтовіч Марына Іванаўна, каб.24,

тэл.3-11-28, у выпадку яе адсутнасці – нам.дыр.па ВВР Дзяркач Наталля Яўгеньеўна, каб.12, тэл.9-29-38

з 8.00 да 13.00

з 14.00 да 17.00

арганізацыя па месцы працы, службы

бясплатна

5 дзён з дня звароту

бестэрмінова

2.2. Выдача даведкі аб месцы працы, службы і займаемай пасады

ДУА “Яглевіцкая СШ”, сакратар Вайтовіч Марына Іванаўна, каб.24,

тэл.3-11-28, у выпадку яе адсутнасці – нам.дыр.па ВВР Дзяркач Наталля Яўгеньеўна, каб.12, тэл.9-29-38

з 8.00 да 13.00

з 14.00 да 17.00

арганізацыя па месцы працы, службы, орган па працы, занятасці і сацыяльнай абароне па месцы знаходжання арганізацыі, у якой грамадзянін праходзіць альтэрнатыўную службу

бясплатна

5 дзён з дня звароту

бестэрмінова

2.3. Выдача даведкі аб перыядзе працы, службы

ДУА “Яглевіцкая СШ”, сакратар Вайтовіч Марына Іванаўна, каб.24,

тэл.3-11-28, у выпадку яе адсутнасці – нам.дыр.па ВВР Дзяркач Наталля Яўгеньеўна, каб.12, тэл.9-29-38

з 8.00 да 13.00

з 14.00 да 17.00

арганізацыя па месцы працы, службы, орган па працы, занятасці і сацыяльнай абароне па месцы знаходжання арганізацыі, у якой грамадзянін праходзіў альтэрнатыўную службу

бясплатна

5 дзён з дня звароту

бестэрмінова

2.6. Прызначэнне дапамогі ў сувязі з нараджэннем дзіцяці

ДУА “Яглевіцкая СШ”, сакратар Вайтовіч Марына Іванаўна, каб.24,

тэл.3-11-28, у выпадку яе адсутнасці – нам.дыр.па ВВР Дзяркач Наталля Яўгеньеўна, каб.12, тэл.9-29-38

з 8.00 да 13.00

з 14.00 да 17.00

арганізацыя па месцы працы, службы, вучобы, праходжання падрыхтоўкі ў клінічнай ардынатуры, орган па працы, занятасці і сацыяльнай абароне

заява

 

пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу

 

даведка аб нараджэнні дзіцяці (за выключэннем асоб, якія ўсынавілі (удачарылі) дзіцяці ва ўзросце да 6 месяцаў, прызначаных апекунамі дзіцяці ва ўзросце да 6 месяцаў) – у выпадку, калі дзіця нарадзілася ў Рэспубліцы Беларусь

 

пасведчанне аб нараджэнні дзіцяці, дакументы і (або) звесткі, якія пацвярджаюць фактычнае пражыванне дзіцяці ў Рэспубліцы Беларусь, дакументы і (або) звесткі, якія пацвярджаюць фактычнае пражыванне з бацькоў, усынавіцеля (удачарыцеля), апекуна дзіцяці ў Рэспубліцы Беларусь не менш за 6 месяцаў у агульнай складанасці ў межах 12 каляндарных месяцаў, якія папярэднічаюць месяцу нараджэння дзіцяці, зарэгістраванага па месцы жыхарства ў Рэспубліцы Беларусь (пасведчанне аб нараджэнні дзіцяці – для асоб, якія працуюць у дыпламатычных прадстаўніцтвах і консульскіх установах Рэспублікі Беларусь, пасведчанне аб нараджэнні дзіцяці (пры наяўнасці такога пасведчання) і дакументы і (або) звесткі, якія пацвярджаюць фактычнае пражыванне дзіцяці ў Рэспубліцы Беларусь, – для замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, якім прадастаўлены статус бежанца або прытулак у Рэспубліцы Беларусь), – у выпадку, калі дзіця нарадзілася за межамі Рэспублікі Беларусь

 

пасведчання аб нараджэнні, смерці дзяцей, у тым ліку старэйшыя за 18 гадоў (прадстаўляюцца на ўсіх дзяцей) (для замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, якім прадастаўлены статус бежанца або прытулак у Рэспубліцы Беларусь – - пры наяўнасці такіх сведчанняў)

 

выпіска з рашэння суда аб усынаўленні (удачарэнні) – для сем'яў, якія ўсынавілі (удачарылі) дзяцей (уяўляецца на ўсыноўленага (удачаронага) дзіцяці (усыноўленых (удачароных) дзяцей), у дачыненні да якога (якіх) заяўнік звяртаецца за прызначэннем дапамогі ў сувязі з нараджэннем дзіцяці)

 

копія рашэння мясцовага выканаўчага і распарадчага органа аб устанаўленні апекі (папячыцельства) – для асоб, прызначаных апекунамі (папячыцелямі) дзіцяці (уяўляецца на ўсіх падапечных дзяцей)

пасведчанне аб заключэнні шлюбу - у выпадку, калі заяўнік складаецца ў шлюбе

 

копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу альбо пасведчанне аб скасаванні шлюбу ці іншы дакумент, які пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям'і, – для няпоўных сем'яў

 

выпіскі (копіі) з працоўных кніжак бацькоў (усынавіцеляў (удачарыцеляў), апекуноў) ці іншыя дакументы, якія пацвярджаюць іх занятасць – - у выпадку неабходнасці вызначэння месца прызначэння дапамогі

 

дакументы і (або) звесткі аб выбыцці дзіця з дома дзіцяці, прыёмнай сям'і, дзіцячага дома сямейнага тыпу, дзіцячага інтэрнатнага ўстановы, дома дзіцяці папраўчай калоніі – у выпадку, калі дзіця знаходзіўся ў названых установах, прыёмнай сям'і, дзіцячым доме сямейнага тыпу

 

дакументы, якія пацвярджаюць неатрыманне аналагічнай дапамогі на тэрыторыі дзяржавы, з якой У Рэспублікі Беларусь заключаны Міжнародныя дагаворы аб супрацоўніцтве ў галіне сацыяльнай абароны, – для грамадзян Рэспублікі Беларусь, якія працуюць або ажыццяўляюць іншыя віды дзейнасці за межамі Рэспублікі Беларусь, а таксама замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, якія пастаянна не пражываюць на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь (не зарэгістраваных па месцы жыхарства ў Рэспубліцы Беларусь)

бясплатна

10 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый – 1 месяц

адначасова

2.8. Прызначэнне дапамогі жанчынам, якія сталі на ўлік у арганізацыях аховы здароўя да 12-тыднёвага тэрміну цяжарнасці

ДУА “Яглевіцкая СШ”, сакратар Вайтовіч Марына Іванаўна, каб.24,

тэл.3-11-28, у выпадку яе адсутнасці – нам.дыр.па ВВР Дзяркач Наталля Яўгеньеўна, каб.12, тэл.9-29-38

з 8.00 да 13.00

з 14.00 да 17.00

арганізацыя па месцы працы, службы, вучобы, праходжання падрыхтоўкі ў клінічнай ардынатуры, орган па працы, занятасці і сацыяльнай абароне

заява

 

пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу

 

заключэнне ўрачэбна-кансультацыйнай камісіі

 

выпіскі (копіі) з працоўных кніжак заяўніка і жонка заяўніка ці іншыя дакументы, якія пацвярджаюць іх занятасць – у выпадку неабходнасці вызначэння месца прызначэння дапамогі

 

копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу альбо пасведчанне аб скасаванні шлюбу ці іншы дакумент, які пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям'і, – для няпоўных сем'яў

 

пасведчанне аб заключэнні шлюбу-у выпадку, калі заяўнік знаходзіцца ў шлюбе

бясплатна

10 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый – 1 месяц

адначасова

2.9. Прызначэнне дапамогі па доглядзе дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоў

ДУА “Яглевіцкая СШ”, сакратар Вайтовіч Марына Іванаўна, каб.24,

тэл.3-11-28, у выпадку яе адсутнасці – нам.дыр.па ВВР Дзяркач Наталля Яўгеньеўна, каб.12, тэл.9-29-38

з 8.00 да 13.00

з 14.00 да 17.00

арганізацыя па месцы працы, службы, вучобы, праходжання падрыхтоўкі ў клінічнай ардынатуры, орган па працы, занятасці і сацыяльнай абароне

заява

 

пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу

 

пасведчання аб нараджэнні дзяцей (пры выхаванні ў сям'і дваіх і больш непаўналетніх дзяцей – не менш за два пасведчанняў аб нараджэнні) (для замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, якім прадастаўлены статус бежанца або прытулак у Рэспубліцы Беларусь, – пры наяўнасці такіх сведчанняў)

 

дакументы і (або) звесткі, якія пацвярджаюць фактычнае пражыванне дзіцяці ў Рэспубліцы Беларусь (за выключэннем асоб, якія працуюць у дыпламатычных прадстаўніцтвах і консульскіх установах Рэспублікі Беларусь), – у выпадку, калі дзіця нарадзілася за межамі Рэспублікі Беларусь

 

выпіска з рашэння суда аб усынаўленні (удачарэнні) – для сем'яў, якія ўсынавілі (удачарылі) дзяцей (уяўляецца па жаданні заяўніка)

 

копія рашэння мясцовага выканаўчага і распарадчага органа аб устанаўленні апекі (папячыцельства) – для асоб, прызначаных апекунамі (папячыцелямі) дзіцяці

 

пасведчанне інваліда альбо заключэнне медыка-рэабілітацыйнай экспертнай камісіі - для дзіцяці-інваліда ва ўзросце да 3 гадоў

 

пасведчанне пацярпелага ад катастрофы на Чарнобыльскай АЭС, іншых радыяцыйных аварый - для грамадзян, якія пастаянна (пераважна) пражываюць на тэрыторыі, якая падверглася радыеактыўнаму забруджванню, у зоне наступнага адсялення або ў зоне з правам на адсяленне

 

пасведчанне аб заключэнні шлюбу - у выпадку, калі заяўнік складаецца ў шлюбе

 

копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу альбо пасведчанне аб скасаванні шлюбу ці іншы дакумент, які пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям'і, – для няпоўных сем'яў

 

даведка аб перыядзе, за які выплачана дапамога па цяжарнасці і родах

даведка аб знаходжанні ў адпачынку па доглядзе дзіцяці да дасягнення ім узросту 3 гадоў або выпіска (копія) з загаду аб прадастаўленні водпуску па доглядзе дзіцяці да дасягнення ім узросту 3 гадоў (водпуску па доглядзе за дзецьмі) - для асоб – якія знаходзяцца ў такім адпачынку

 

выпіскі (копіі) з працоўных кніжак бацькоў (усынавіцеляў (удачарыцеляў), апекуноў) ці іншыя дакументы, якія пацвярджаюць іх занятасць – - у выпадку неабходнасці вызначэння месца прызначэння дапамогі

 

даведка аб тым, што грамадзянін з'яўляецца навучэнцам

 

даведка аб выхадзе на працу, службу да заканчэння водпуску па догляду за дзіцем ва ўзросце да 3 гадоў і спыненні выплаты дапамогі маці (мачыхі) у поўнай сям'і, аднаму з бацькоў у няпоўнай сям'і, усыновителю (удочерителю) дзіцяці – пры афармленні водпуску па догляду за дзіцем да дасягнення ім узросту 3 гадоў (водпуску па догляду за дзецьмі) або спыненні прадпрымальніцкай, натарыяльнай, адвакацкай, рамеснай дзейнасці, дзейнасці па аказанні паслуг у сферы аграэкатурызму ў сувязі з сыходам за дзіцем ва ўзросце да 3 гадоў іншым членам сям'і або сваяком дзіцяці

 

даведка аб памеры дапамогі на дзяцей і перыядзе яго выплаты – даведка аб неатрыманні дапамогі на дзяцей) - у выпадку змены месца выплаты дапамогі

 

дакументы і (або) звесткі аб выбыцці дзіця з дома дзіцяці, прыёмнай сям'і, дзіцячага дома сямейнага тыпу, дзіцячага інтэрнатнага ўстановы, дома дзіцяці папраўчай калоніі – у выпадку, калі дзіця знаходзіўся ў названых установах, прыёмнай сям'і, дзіцячым доме сямейнага тыпу

 

дакументы, якія пацвярджаюць неатрыманне аналагічнай дапамогі на тэрыторыі дзяржавы, з якой У Рэспублікі Беларусь заключаны Міжнародныя дагаворы аб супрацоўніцтве ў галіне сацыяльнай абароны, – для грамадзян Рэспублікі Беларусь, якія працуюць або ажыццяўляюць іншыя віды дзейнасці за межамі Рэспублікі Беларусь, а таксама замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, якія пастаянна не пражываюць на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь (не зарэгістраваных па месцы жыхарства ў Рэспубліцы Беларусь)

бясплатна

10 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый – 1 месяц

па дзень дасягнення дзіцяцем узросту 3 гадоў

2.91. Прызначэнне дапамогі сем'ям на дзяцей ва ўзросце ад 3 да 18 гадоў у перыяд выхавання дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоў

ДУА “Яглевіцкая СШ”, сакратар Вайтовіч Марына Іванаўна, каб.24,

тэл.3-11-28, у выпадку яе адсутнасці – нам.дыр.па ВВР Дзяркач Наталля Яўгеньеўна, каб.12, тэл.9-29-38

з 8.00 да 13.00

з 14.00 да 17.00

арганізацыя па месцы працы, службы, вучобы, праходжання падрыхтоўкі ў клінічнай ардынатуры, орган па працы, занятасці і сацыяльнай абароне

заява

 

пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу

 

два пасведчанні аб нараджэнні: адно на дзіця ва ўзросце да 3 гадоў і адно на дзіця ва ўзросце ад 3 да 18 гадоў (для замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, якім прадастаўлены статус бежанца або прытулак у Рэспубліцы Беларусь, - пры наяўнасці такіх сведчанняў)

 

даведка аб тым, што грамадзянін з'яўляецца навучэнцам, – прадстаўляецца на адно дзіця ва ўзросце ад 3 да 18 гадоў, навучаецца ва ўстанове адукацыі (у тым ліку дашкольнай)

 

выпіска з рашэння суда аб усынаўленні (удачарэнні) – для сем'яў, якія ўсынавілі (удачарылі) дзяцей (уяўляецца па жаданні заяўніка)

 

копія рашэння мясцовага выканаўчага і распарадчага органа аб устанаўленні апекі (папячыцельства) – для асоб, прызначаных апекунамі (папячыцелямі) дзіцяці

пасведчанне аб заключэнні шлюбу - у выпадку, калі заяўнік складаецца ў шлюбе

 

копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу альбо пасведчанне аб скасаванні шлюбу ці іншы дакумент, які пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям'і, – для няпоўных сем'яў

 

выпіскі (копіі) з працоўных кніжак бацькоў (усынавіцеляў (удачарыцеляў), апекуноў (папячыцеляў) ці іншыя дакументы, якія пацвярджаюць іх занятасць, - у выпадку неабходнасці вызначэння месца прызначэння дапамогі

 

даведка аб памеры дапамогі на дзяцей і перыядзе яго выплаты (даведка аб неатрыманні дапамогі на дзяцей) – у выпадку змены месца выплаты дапамогі або прызначэння дапамогі па доглядзе дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоў іншаму сваяку або члену сям'і дзіцяці (дзяцей), якія знаходзяцца ў адпачынку па доглядзе дзіцяці да дасягнення ім узросту 3 гадоў (водпуску па доглядзе за дзецьмі) або прыпынілі прадпрымальніцкую, натарыяльную, адвакацкую, рамесную дзейнасць, дзейнасць па аказанні паслуг у сферы аграэкатурызму ў сувязі з сыходам за дзіцем ва ўзросце да 3 гадоў і не з'яўляюцца дзіцяці (дзецям) маці (мачахай) або бацькам (айчымам) у поўнай сям'і, бацькам, усынавіцелем (удачарыцелем)

 

дакументы і (або) звесткі аб выбыцці дзіцяці з установы адукацыі з кругласутачным рэжымам знаходжання, установы сацыяльнага абслугоўвання, якая ажыццяўляе стацыянарнае сацыяльнае абслугоўванне, дзіцячай інтэрнатнай установы, дома дзіцяці, прыёмнай сям'і, дзіцячага дома сямейнага тыпу, установы адукацыі, у якім дзіцяці давалася дзяржаўнае забеспячэнне, дома дзіцяці папраўчай калоніі, установы крымінальна-выканаўчай сістэмы альбо аб вызваленні яго з-пад варты – у выпадку, калі дзіця знаходзілася ў названых установах, прыёмнай сям'і, дзіцячым доме сямейнага тыпу, пад вартай

бясплатна

10 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый - 1 месяц

на тэрмін да даты наступлення абставінаў, якія цягнуць спыненне выплаты дапамогі

2.12. Прызначэнне дапамогі на дзяцей, старэйшых за 3 гады з асобных катэгорый сем'яў

ДУА “Яглевіцкая СШ”, сакратар Вайтовіч Марына Іванаўна, каб.24,

тэл.3-11-28, у выпадку яе адсутнасці – нам.дыр.па ВВР Дзяркач Наталля Яўгеньеўна, каб.12, тэл.9-29-38

з 8.00 да 13.00

з 14.00 да 17.00

арганізацыя па месцы працы, службы, вучобы, праходжання падрыхтоўкі ў клінічнай ардынатуры, орган па працы, занятасці і сацыяльнай абароне, абласныя цэнтры гігіены, эпідэміялогіі і грамадскага здароўя, Мінскі гарадскі, гарадскія, раённыя, занальныя, раённыя ў гарадах цэнтры гігіены і эпідэміялогіі

заява

 

пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу

 

пасведчання аб нараджэнні непаўналетніх дзяцей (прадстаўляюцца на ўсіх дзяцей) (для замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, якім прадастаўлены статус бежанца або прытулак у Рэспубліцы Беларусь – пры наяўнасці такіх сведчанняў)

 

выпіска з рашэння суда аб усынаўленні (удачарэнні) – для сем'яў, якія ўсынавілі (удачарылі) дзяцей (уяўляецца па жаданні заяўніка)

 

копія рашэння мясцовага выканаўчага і распарадчага органа аб устанаўленні апекі (папячыцельства) – для асоб, прызначаных апекунамі (папячыцелямі) дзіцяці

 

пасведчанне інваліда альбо заключэнне медыка-рэабілітацыйнай экспертнай камісіі Аб устанаўленні інваліднасці - для дзіцяці-інваліда ва ўзросце да 18 гадоў

 

пасведчанне інваліда - для маці (мачахі), бацькі (айчыма), усынавіцеля (удачарыцеля), апекуна (папячыцеля), якія з'яўляюцца інвалідамі

 

даведка аб прызыве на тэрміновую ваенную службу – для сем'яў ваеннаслужачых, якія праходзяць тэрміновую ваенную службу

 

даведка аб накіраванні на альтэрнатыўную службу - для сем'яў грамадзян, якія праходзяць альтэрнатыўную службу

 

пасведчанне аб заключэнні шлюбу - у выпадку, калі заяўнік складаецца ў шлюбе

 

копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу альбо пасведчанне аб скасаванні шлюбу ці іншы дакумент, які пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям'і, – для няпоўных сем'яў

 

даведка аб тым, што грамадзянін з'яўляецца навучэнцам (прадстаўляецца на ўсіх дзяцей, на дзяцей, старэйшых за 14 гадоў прадстаўляецца на дату вызначэння права на дапамогу і на пачатак навучальнага года)

 

выпіскі (копіі) з працоўных кніжак бацькоў (усынавіцеляў (удачарыцеляў), апекуноў (папячыцеляў) ці іншыя дакументы, якія пацвярджаюць іх занятасць

 

звесткі аб атрыманых даходах за 6 месяцаў у агульнай складанасці ў каляндарным годзе, папярэднім годзе звароту – - для працаздольнага бацькі (айчыма) у поўнай сям'і, аднаго з бацькоў у няпоўнай сям'і, усынавіцеля (удачаральніка), апекуна (папячыцеля)

 

даведка аб памеры дапамогі на дзяцей і перыядзе яго выплаты – даведка аб неатрыманні дапамогі на дзяцей) - у выпадку змены месца выплаты дапамогі

 

дакументы і (або) звесткі аб выбыцці дзіцяці з установы адукацыі з кругласутачным рэжымам знаходжання, установы сацыяльнага абслугоўвання, якая ажыццяўляе стацыянарнае сацыяльнае абслугоўванне, дзіцячай інтэрнатнай установы, дома дзіцяці, прыёмнай сям'і, дзіцячага дома сямейнага тыпу, установы адукацыі, у якім дзіцяці давалася дзяржаўнае забеспячэнне, дома дзіцяці папраўчай калоніі, установы крымінальна-выканаўчай сістэмы альбо аб вызваленні яго з-пад варты – у выпадку, калі дзіця знаходзілася ў названых установах, прыёмнай сям'і, дзіцячым доме сямейнага тыпу, пад вартай

бясплатна

10 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый – 1 месяц

па 30 чэрвеня або па 31 снежня каляндарнага года, у якім прызначана дапамога, альбо па Дзень дасягнення дзіцем 16-, 18-гадовага ўзросту

2.19. Выдача даведкі аб выхадзе на працу, службу да заканчэння водпуску па догляду за дзіцем ва ўзросце да 3 гадоў і спыненні выплаты дапамогі

ДУА “Яглевіцкая СШ”, сакратар Вайтовіч Марына Іванаўна, каб.24,

тэл.3-11-28, у выпадку яе адсутнасці – нам.дыр.па ВВР Дзяркач Наталля Яўгеньеўна, каб.12, тэл.9-29-38

з 8.00 да 13.00

з 14.00 да 17.00

арганізацыя па месцы працы, службы

бясплатна

5 дзён са дня звароту

бестэрмінова

2.25. Выдача даведкі аб знаходжанні ў адпачынку па догляду за дзіцем да дасягнення ім узросту 3 гадоў

ДУА “Яглевіцкая СШ”, сакратар Вайтовіч Марына Іванаўна, каб.24,

тэл.3-11-28, у выпадку яе адсутнасці – нам.дыр.па ВВР Дзяркач Наталля Яўгеньеўна, каб.12, тэл.9-29-38

з 8.00 да 13.00

з 14.00 да 17.00

арганізацыя па месцы працы, службы

бясплатна

5 дзён са дня звароту

бестэрмінова

2.44. Выдача даведкі аб невыдзяленні пуцёўкі на дзяцей на санаторна-курортнае лячэнне і аздараўленне ў бягучым годзе

ДУА “Яглевіцкая СШ”, сакратар Вайтовіч Марына Іванаўна, каб.24,

тэл.3-11-28, у выпадку яе адсутнасці – нам.дыр.па ВВР Дзяркач Наталля Яўгеньеўна, каб.12, тэл.9-29-38

з 8.00 да 13.00

з 14.00 да 17.00

арганізацыя па месцы працы, службы

пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу

бясплатна

5 дзён са дня звароту

бестэрмінова

 

ПЕРАЛІК АДМІНІСТРАЦЫЙНЫХ ПРАЦЭДУР,

АЖЫЦЦЯЎЛЯЕМЫХ  ДУА « ЯГЛЕВІЦКАЯ СЯРЭДНЯЯ ШКОЛА»

І ІНШЫМІ АРГАНІЗАЦЫЯМІ  ПА ЗАЯВАХ ГРАМАДЗЯН

Назва адміністра-цыйнай працэдуры

Дзяржаўны орган(другая арганізацыя)у якую грамадзянін павінен звярнуцца

Дакументы і (або) звесткі, прадастаўляемыя грамадзянінам для ажыццяўлення  адміністрацыйнай працэдуры

Размер платы, узімаемай пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры

Максімальны тэрмін ажыццяў-лення адміністрацыйнай працэдуры

 

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента

(рашэння),

выдаваемых

пры ажыццяў-

ленні адміні-страцыйнай працэдуры

      6.1. Выдача      дублікатаў:

      6.1.1.   дакумента     аб  адукацыі:

выдача дубліката дакумента аб адукацыі,  дадатку да яго, дакумента аб навучанні

ДУА

“Яглевіцкая СШ” дырэктар Зыбайла Юрый Мікалаевіч, каб.23, 

тэл.3-11-28, ў выпадку яго адсутнасці – нам.дыр.па ВВР Дзяркач Наталля Яўгеньеўна, каб.12,  у выпадку яе адсутнасці-сакратар Вайтовіч Марына Іванаўна, каб.24, тэл.9-29-38

паняделак-аўторак, чацвер-пятніца

з 08.00 да 13.00

з 14.00 да 17.00

серада - з 08.00 да 20.00

Заява з указаннем прычын страты дакумента ці прывядзення яго ў непрыгоднасць,

пашпарт ці іншы дакумент, пацвярджаючы асобу,прыйшоў-шы ў непрыгоднасць

дакумент у выпадку, калі дакумент прыйшоў у непрыгоднасць, дакумент, пацвярджаючы ўнясенне платы

0,1

базавай

велічыні - за дублікат пасведчання аб агульнай базавай адукацыі

0,2 базавая велічыні – за дублікат іншага дакумента

(для грамадзяніна РБ)

1 базавая велічыня -  за дублікат іншага дакумента аб адукацыі

(для замежных грамадзян і асоб без грамадзянст-ва)

бясплатна – дублікат дадатка да дакумента аб навучанні

15 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запроса

дакументаў і (ці)

звестак ад іншых дзяржаўных органаў, другіх арганізацый –

1 месяц

 

Б

Е

С

Т

Э

Р

М

І

Н

О

В

А

6.3.  выдача даведкі аб тым, што грамадзянін з’яўляецца навучэнцам ( з указаннем іншых неабходных звестак, якімі распалагае  установа адукацыі)арганізацыя, якая рэалізуе адукацыйныя праграмы пасля вышэйшай адукацыі, іншая арганізацыя, індывідуальны ппрадпрымальнік , якім у адпаведнасіці з заканадаўствам прадстаўлена права ажыццяўляць адукацыйную дзейнасць)

 

ДУА

“Яглевіцкая СШ” сакратар Вайтовіч Марына Іванаўна,

каб. 24,

тэл.3-11-28, ў выпадку яе адсутнасці – нам.дыр.па ВВР Дзяркач Наталля Яўгеньеўна, каб.12,

тэл.9-29-38

у выпадку яе адсутнасці - дырэктар Зыбайла Юрый Мікалаевіч, каб.23, тэл.3-11-28

паняделак-аўторак, чацвер-пятніца  з 08.00 да 13.00

з 14.00 да 17.00

серада - з 08.00 да 20.00

 

Заява, адна фатаграфія памерам 30 х 40 мм – у выпадку атрымання навучэнцамі даведкі, якая пацвярджае права на льготы па праезду на пасажырскім транспарце, прадугледжаныя заканадаўствам

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бясплатна

 

у дзень звароту

 

З

1 верасня або з даты падачы заяў

(у выпадку падачы заяў пасля 1 верасня) па 31 жніўня – для навучэнцаў, якія атрымліваюць агульную сярэднюю, спецыяльную адукацыю

6 месяцаў

Плата за ажыццяўленне адпаведных адміністрацыйных працэдур уносіць на    р/р ВY67АКВВ36321006311471300000  ф-л  № 111  АЗБ “Беларусбанк”  код   245 УНП 200100129 па вул. Савецкая, д. 16: рэжым работы 8.00 – 19.00 або ў касу аддзела па адукацыі Івацэвіцкага райвыканкама: вул. Леніна 44, 2 паверх кабінет 217, Яглевіцкае паштовае аддзяленне сувязі па вул. Цэнтральная д. 43, в. Яглевічы.