Административные процедуры

Назва адміністра-цыйнай працэдуры

Дзяржаўны орган(другая арганізацыя)у якую грама-дзянін павінен звярнуцца

Дакументы

і (або) звесткі,

прадастаўляемыя грамадзя-нінам для ажыццяўлення  адміністра-цыйнай працэдуры

Памер

платы,

узімаемай пры

ажыццяўленні

адміністрацыйнай працэдуры

Максімаль-ны тэрмін ажыццяў-лення адміністра-цыйнай працэдуры

 

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента

(рашэння),

выдаваемых

пры ажыццяў-

ленні адміні-страцыйнай працэдуры

 2.1. Выдача выпіскі (копіі) з працоўнай  кніжкі

ДУА “Яглевіцкая СШ” дырэктар Зыбайла Юрый Мікалаевіч, каб.23,

тэл.45-2-38, у выпадку яго адсутнасці – нам.дыр.па ВВР Дзяркач Наталля Яўгеньеўна, каб.12,тэл.45-3-38

з 8.00 да 13.00

з 14.00 да 17.00

-

бясплатна

5 дзён з дня

зварота

Бестэрмінова

2.2.Выдача даведкі аб месцы работы, службы і займаемай пасадзе

 

ДУА“ Яглевіцкая СШ” дырэктар Зыбайла Юрый Мікалаевіч, каб.23,

тэл.45-2-38, у выпадку яго адсутнасці –Дзяркач Наталля Яўгеньеўна, каб.12,тэл.45-3-38 нам.дыр.па ВВР  

з 8.00 да 13.00

з 14.00 да 17.00

бясплатна

5 дзён з дня

зварота

Бестэрмінова

2.3.Выдача даведкі аб перыядзе работы, службы

 

ДУА“ Яглевіцкая СШ” дырэктар Зыбайла Юрый Мікалаевіч, каб.23,

тэл.45-2-38, у выпадку яго адсутнасці –  Дзяркач Наталля Яўгеньеўна, каб.12,тэл.45-3-38 нам.дыр.па ВВР  

з 8.00 да 13.00

з 14.00 да 17.00

бясплатна

5 дзён з дня

зварота

Бестэрмінова

2.25. Выдача даведкі аб знаходжанні ў водпуску па догляду за дзіцяцем ва ўзросце да 3-х год

 

ДУА“ Яглевіцкая СШ” дырэктар Зыбайла Юрый Мікалаевіч, каб.23,

тэл.45-2-38, у выпадку яго адсутнасці –  Дзяркач Наталля Яўгеньеўна, каб.12,тэл.45-3-38 нам.дыр.па ВВР  

з 8.00 да 13.00

з 14.00 да 17.00

бясплатна

5 дзён з дня

зварота

Бестэрмінова

 

Назва адміністра-цыйнай працэдуры

Дзяржаўны орган(другая арганізацыя)у якую грама-дзянін павінен звярнуцца

Дакументы

і (або) звесткі,

прадастаўляе-мыя грамадзя-нінам для ажыццяўлення  адміністра-цыйнай працэдуры

Размер

платы,

узімаемай пры

ажыц-цяўленні

адмініс-

трацый-найпрацэдуры

Максімаль-ны тэрмін ажыццяў-лення адміністра-цыйнай працэдуры

 

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента

(рашэння),

выдаваемых

пры ажыццяў-

ленніадміні-страцыйнай працэдуры

      6.1. Выдача      дублікатаў:

      6.1.1.   дакумента     аб  адукацыі:

выдача дубліката дакумента аб адукацыі,  дадатку да яго, дакумента аб адукацыі

ДУА

“ Яглевіцкая СШ” дырэктар Зыбайла Юрый Мікалаевіч, каб.23 ,

тэл.45-2-38, ў выпадку яго адсутнасці – нам.дыр.па ВВР Дзяркач Наталля Яўгеньеўна, каб.12,

тэл.45-3-38

з 8.00 да 13.00

з 14.00 да 17.00

Заява з указаннем прычын страты дакумента ці прывядзення яго ў непрыгоднасць,

пашпарт ці іншы дакумент,пацвяр-джаючы асобу,прыйшоўшы ў непрыгоднасць

дакумент  у выпадку, калі дакумент прыйшоў у непрыгоднасць, дакумент, пацвярджаючы ўнясенне платы

0,1

базавай

велічыні - за дублікат пасведчання аб агульнай базавай адукацыі

0,2 базавая велічіні – за дублікат іншага дакумента

( для грамадзяніна РБ)

1 базавая велічіня -  за дублікат іншага дакумента аб адукацыі

( для замежных грамадзян і асоб без грамадзянст-ва)

бясплатна – дублікат дадатка да дакумента аб навучанні

15 дзён з дня падачы заявы, а ўвыпадку запроса

дакументаў і (ці)

звестак ад іншых дзяржаўных органаў, другіх арганізацый –

1 месяц

 

Б

Е

С

Т

Э

Р

М

І

Н

О

В

А

атэстата  аб агульнай сярэдняйадукацыі

ДУА

“ Яглевіцкая СШ” дырэктар Зыбайла Юрый Мікалаевіч, каб.23,

тэл.45-2-38, ў выпадку яго адсутнасці – нам.дыр.па ВВР Дзяркач Наталля Яўгеньеўна, каб.12,

тэл.45-3-38

з 8.00 да 13.00

з 14.00 да 17.00

заява з указаннем прычын страты дакумента ці прывядзення яго ў непрыгоднасць,па-шпарт ці іншы дакумент,пацвяр-джаючы асобу,прыйшоўшы ў непрыгоднасць дакументу выпадку,калі дакумент прыйшоў у непрыгоднасць дакумент,пацвяр-джаючы ўнясенне платы

 

0,1

базавай

велічыні – за дублікат атэстата  аб агульнай сярэдняй адукацыі

0,2 базавая велічіні – за дублікат іншага дакумента

( для грамадзяніна РБ)

1 базавая велічіня -  за дублікат іншага дакумента аб адукацыі

( для замежных грамадзян і асоб без грамадзянст-ва)

бясплатна – дублікат дадатка да дакумента аб навучанні

15 дзён з дня падачы заявы, а ўвыпадку

запроса

дакументаў і (ці)

звестак ад іншых дзяржаўных органаў, другіх арганізацый –

1 месяц

 

Б

Е

С

Т

Э

Р

М

І

Н

О

В

А

   6.2.Выдача ў сувязі са зменай палавой  прыналежнасці

6.2.1.   выдача у сувязі са зменай палавой прыналежнасці дакумента аб адукацыі, дадатку да яго, дакумента аб навучанні

ДУА

“ Яглевіцкая СШ”дырэктар Зыбайла Юрый Мікалаевіч, каб.23 ,

тэл.45-2-38, ў выпадку яго адсутнасці – нам.дыр.па ВВР Дзяркач Наталля Яўгеньеўна, каб.12,

тэл.45-3-38

з 8.00 да 13.00

з 14.00 да 17.00

заява пашпарт цііншы дакумент,

пацвярджаючы асобу, раней выданы дакумент,

дакумент

пацвярджаючы ўнясенне платы

0,1 базавай велічыні

 

15 дзён з дня па-дачы заявы, а ўвыпадку

запроса

дакументаў і (ці)

звестак ад іншых дзяржаўных органаў, другіх арганізацый –

1 месяц

Б

Е

С

Т

Э

Р

М

І

Н

О

В

А

6.3.  выдача даведкі аб тым, што грамадзянін з’яўляецца навучэнцам ( з указаннем іншых неабходных звестак, якімі распалагае  установа адукацыі)арганізацыя, якая рэалізуе адукацыйныя праграмы пасля вышэйшай адукацыі, іншая арганізацыя, індывідуальны ппрадпрымальнік , якім у адпаведнасіці з заканадаўствам прадстаўлена права ажыццяўляць адукацыйную дзейнасць.

ДУА

“ Яглевіцкая СШ” сакратар Вайтовіч Марына Іванаўна, каб. 20,

тэл.45-3-38, ў выпадку яе адсутнасці – нам.дыр.па ВВР Дзяркач Наталля Яўгеньеўна, каб.12,

тэл.45-3-38

з 8.00 да 13.00

з 14.00 да 17.00

 

заява

 

 

 

 

 

 

 

 

бясплатна

у дзень звароту

З 1 верасня або з даты падачы заяў

( у выпадку падачы заяў пасля 1 верасня) па 31 жніўня – для навучэнцаў, якія атрымліваюць агульную сярэднюю, спецыяльную адукацыю

6 месяцаў

  Плата за ажыццяўленне адпаведных адміністрацыйных працэдур уносіць на        р/р 3642000000015 ф-л № 111 АЗБ “ Беларусбанк” код 623 УНП 200100129 па вул.Савецкая, д.14: рэжым работы 8.00 – 19.00 або ў касу аддзела адукацыі: Івацэвіцкага райвыканкама. вул.Леніна 44, 2 паверх кабінет 217,  Яглевіцкае паштовае аддзяленне сувязі па вул.Цэнтральная д.43, в.Яглевічы